Zarządzanie wspólnotami opiera się na czterech filarach:

Formalno-prawna obsługa nieruchomości

 • Wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem nieruchomości komercyjnej nałożonych przez akty prawne.
 • Analiza dokumentacji nieruchomości, wskazanie jej braków oraz podjęcie koniecznych działań uzupełniających.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Prowadzenie wykazu lokali i najemców nieruchomości.
 • Analiza zawartych umów na dostawy mediów i usług dla nieruchomości.
 • Wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Właściciela.

Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku

 • Kontrola i nadzór nad realizacją zawartych umów na dostawy usług dla nieruchomości, między innymi w zakresie:

-  kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń,

-  dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,

-  utrzymania czystości,

-  prac konserwatorskich i remontowych.

 • Kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.
 • Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Opracowywanie procedur funkcjonowania nieruchomości oraz niezbędnych regulaminów.
 • Bieżące monitorowanie funkcjonowania nieruchomości.
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, a właścicielem nieruchomości.
 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli oraz najemców, terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością
  i innych terenów.
 • Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy dostawców usług dla nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów planów budżetowych w zakresie kosztów zarządzania nieruchomością.
 • Reprezentacja właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości wobec organów administracji rządowej i samorządowej,
  a także wobec najemców i w stosunku do osób trzecich.
 • Udzielanie Właścicielowi na żądanie informacji o nieruchomości i użytkownikach.

Obsługa najemców

 • Utrzymywanie relacji z najemcami i monitorowanie poziomu ich zadowolenia.
 • Załatwianie interwencji i wniosków najemców.
 • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów najmu.
 • Realizacja potrzeb najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu.
 • Przeprowadzanie renegocjacji umów najmu zgodnie z oczekiwaniami Właściciela nieruchomości.

Obsługa ekonomiczno-finansowa

 • Wystawianie faktur dla najemców dotyczących najmu oraz opłat dodatkowych.
 • Prowadzenie indywidualnego rozliczenia najemców.
 • Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Windykacja przedsądowa, nadzór nad windykacją sądową.
 •  Prowadzenie bieżących analiz wykorzystania nieruchomości w celu uzyskania z niej pożytków zmniejszających koszty utrzymania nieruchomości.
 • Monitorowanie/nadzorowanie płatności publicznoprawnych i ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.